- اخبار شهرستان ابرکوه - http://abarnews.ir -

عکس/صندوق پستی گلدان!

ابرنیوز: آقا مسعود مغازه دار خوش ذوق ابرکوهی وقتی متوجه می شود که صندوق پستی مقابل مغازه اش بدون کاربرد شده است آن را به گلدان تبدیل می کند.

777777777777