آرشیو موضوع : مشاوره

صفحه 1 از 212

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ چگونگی انتقاد از همسر/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ چگونگی انتقاد از همسر/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره
ابرنیوز:” چگونگی انتقاد از همسر " عنوان مطلبی است که با اقتباس و جمع بندی سیدمحمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره و از همراهان سایت ابرنیوز منتشر می شود. زمان انتقاد زمانی انتقاد کنید که همسر، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد. مکان انتقاد هیچ‌گاه در جمع، انتقاد نکنید. زبان انتقاد با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه، انتقاد کنید. انتقاد غیرمستقیم تا حد ممکن انتقادها را به‌صورت غیرمستقیم بگویید. میزان انتقاد انتقادهای پشت سرهم موجب می‌شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب‌جو هستیم و فقط به دنبال نقص‌های او می‌گردیم. گفتن خوبی‌ها در کنار عیب‌ها باید، پیش و پس هر عیبی، خوبی‌های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم. قالب انتقاد گاهی می‌توان در قالب یک نامه یا پیامک، انتقاد کنید. نیت انتقاد انتقاد، تنها و تنها باید ...
ادامه مطلب

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ شوخی هایی که سم زندگی هستند/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ شوخی هایی که سم زندگی هستند/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره
ابرنیوز:” شوخی هایی که سم زندگی هستند " و چند نکته کوتاه دیگر عنوان مطلبی است که با اقتباس و جمع بندی سیدمحمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره و از همراهان سایت خبری ابرنیوز منتشر می شود. ﺷﺐ ﺩﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺁیید؛ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ""تا این وقت شب کجا بودی؟!!!"" ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ " ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﻣﯽ!!! " ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮﺧﯽﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ؟ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺯﻥ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ: " ﺁﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﺑﯿﺎﺭﻡ!!! " ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ... ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎ ﺗﯿﺸﻪ ...
ادامه مطلب

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ ﺑﺎ این ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ ﺑﺎ این ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره
ابرنیوز:” ﺑﺎ این ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ "عنوان مطلبی است که با اقتباس و جمع بندی سیدمحمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره و از همراهان سایت خبری ابرنیوز منتشر می شود. ﺑﺎ این ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ : ۱ – ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ . ۲ – ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ . . ۴ – ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﺎﯼ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻮﺩﻡ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ . ۵ – ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ . ۶ – ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩﯼ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﺩ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ . ۷ – ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﻭ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ . ۸ – ...
ادامه مطلب

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ وقتی دائم بگویی گرفتارم…/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ وقتی دائم بگویی گرفتارم.../ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره
ابرنیوز:” وقتی دائم بگویی گرفتارم..." عنوان مطلبی است که با اقتباس و جمع بندی سیدمحمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره و از همراهان سایت خبری ابرنیوز منتشر می شود. -- - وقتی دائم بگويى گرفتارم؛هیچ وقت آزاد نمیشوى - وقتی دائم بگويى وقت ندارم؛هیچوقت زمان پیدا  نمی كنی، - وقتی دائم بگويى فردا انجامش میدهم؛ آن فردای تو هیچ وقت نمیايد! وقتی صبحها از خواب بیدار میشويم دو انتخاب داریم: برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم؛یا بیدار شويم و رویاهايمان را دنبال كنیم. انتخاب با شماست! - وقتی در خوشی و شادی هستی عهد و پیمان نبند! - وقتی ناراحتی جواب نده! - وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر! - زندگی، برگ بودن در مسیر باد نیست؛امتحان ریشه هاست. -- برای خواندن دیگر مطالب مشاوره ای به اینجا بروید.
ادامه مطلب

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ ﺑﺎ این ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ ﺑﺎ این ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره
ابرنیوز:” ﺑﺎ این ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ” عنوان مطلبی است که با اقتباس و جمع بندی سیدمحمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره و از همراهان سایت خبری ابرنیوز منتشر می شود. – ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ . – ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ . – ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﺎﯼ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻮﺩﻡ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ . – ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ . – ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩﯼ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﺩ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ . – ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﻭ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ . – ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ...
ادامه مطلب

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ با افکار منفی چه کنم؟! /سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ با افکار منفی چه کنم؟! /سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره
ابرنیوز:” با افکار منفی چه کنم؟! ” عنوان مطلبی است که با اقتباس و جمع بندی سیدمحمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره و از همراهان سایت خبری ابرکوه منتشر می شود. سوال:نمیتوانم افکار منفی را از بین ببرم . چکارکنم؟؟ پاسخ:اصلا نگران افکار منفی نباشید، و سعی نکنید آنها را کنترل کنید. تمام کاری که باید انجام دهید این است که هر روزتان را با افکار خوب شروع کنید. سعی و تلاش شما برای از بین بردن افکار منفی انها را مقاوم تر خواهد کرد . - تنها هنر شما این است که این افکار را ادامه ندهید . -به آنها پر وبال ندهید . - بگذارید بیایند و بروند . -همانند شاهدی و ناظری بی طرف آنها را بنگرید . - یادتان باشد همانطور که در ...
ادامه مطلب

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر//نقش پادري را بازي نكن/سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر//نقش پادري را بازي نكن/سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره
ابرنیوز:” نقش پادري را بازي نكن ”  و" بخشش یا تحمل یا فداکاری"،عنوان مطالب کوتاهی است که با اقتباس و جمع بندی سیدمحمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره و از همراهان سایت خبری ابرکوه منتشر می شود. نقش پادري را بازي نكن فكر مي‌كنيد چرا آدم‌هايي كه بيشترين فداكاري و دلسوزي را در حق ديگران مي‌كنند و حتي در اين راه از خواسته‌هاي خود مي‌گذرند "نمي‌توانند" به اندازه افرادي كه چنين روشي را در زندگي ندارند، محبوب‌تر باشند؟ براي اين‌كه محبوب و زيبا باشيد هرگز نقش پادري را به‌عهده نگيريد تا ديگران از رويتان رد شده و لگدمال‌تان كنند. سعي نكنيد خودتان را به خاطر ديگران قرباني كنيد. خواسته‌ها و نيازهاي‌تان را با جرات بيان كنيد تا ديگران هم شما را جدي بگيرند. -----------------------------------------------------------------------------...
ادامه مطلب

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ مثلث خود مشغولی چيست؟ /سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاور

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ مثلث خود مشغولی چيست؟ /سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاور
ابرنیوز:” مثلث خود مشغولی چيست؟ ” عنوان مطلبی است که با اقتباس و جمع بندی سیدمحمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره و از همراهان سایت خبری ابرکوه منتشر می شود. رنجش،عصبانیت و ترس" مثلث خودمشغولی "را به وجود می‌آورند. شاید جالب باشد که بدانید، تمام نواقص اخلاقی از این سه واکنش سرچشمه می‌گیرند. --" رنجش "واکنش ما در برابر آن قسمت از گذشته‌مان است که مسایل طبق خواسته و روال ما پیش نرفته، از این طریق ما دوباره به گذشته باز می‌گردیم و در آن زندگی می‌کنیم. -- " عصبانیت" روش رویارویی ما با زمان حال و واکنشی به منظور انکار واقعیت است. -- "ترس" احساسی است که وقتی ما به آینده‌مان فکر می‌کنیم دچار آن می‌شویم و به بیان دیگر ، واکنش ما در ...
ادامه مطلب
صفحه 1 از 212
تمام حقوق این سایت برای © 2020 اخبار شهرستان ابرکوه. محفوظ است.
بهینه سازی شده king2net